Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej „RODO”, informujemy, iż:

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Oświata Powiatowa w Otwocku, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock, tel. 22 779 29 52.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Paweł Maliszewski, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3. Podane przez Panią/Pana w wiadomości e-mail dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

- odpowiedzi na otrzymaną od Pani/Pana korespondencję, w tym odpowiedzi na zadane pytania, udzielenie informacji, o które Pani/Pan prosi;

- dalszej obsługi korespondencji z Panią/Panem prowadzonej oraz załatwienia sprawy, z którą Pani/Pan się do nas zwraca;

- ewentualnego ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu jakim jest obsługa prowadzonej z Panią/Panem korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej z Panią/Panem korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

8. W każdym przypadku, w którym uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem ich niepodania może być brak możliwości obsługi Pani/Pana korespondencji.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej ani nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Informacja o przetwarzaniu danych w Oświacie Powiatowej w Otwocku
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Oświata Powiatowa w Otwocku, z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 10, 05 – 400 Otwock.
2. Inspektorem Ochrony Danych jest Paweł Maliszewski: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w celu realizacji zawartych umów;
b) art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań ciążących na Administratorze;
4. Odbiorcami danych osobowych są Pracownicy Oświaty Powiatowej w Otwocku oraz podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji Państwa obsługi oraz w zgodzie z wymogami prawa.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe nie są przetwarzane w zgodzie z wymogami Rozporządzenia, posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich niepodania nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ
STRONY INTERNETOWEJ
OŚWIATY POWIATOWEJ W OTWOCKU


Oświadczenie w sprawie dostępności

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Oświaty Powiatowej w Otwocku – www.opotwock.pl
O dostępności serwisu internetowego mówimy wtedy, gdy wszyscy użytkownicy mają pełny dostęp do jego treści, mogą te treści zrozumieć, a wygodna nawigacja umożliwia logiczną i intuicyjną interakcję z serwisem.
Oświata Powiatowa w Otwocku dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.opotwock.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.
W Oświacie Powiatowej w Otwocku przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.opotwock.pl spełnia wymagania w 95,45%.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Status pod względem zgodności
Strona internetowa www.opotwock.pl jest w znacznej części zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. poz. 848).
Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.
Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych
Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:
05-400 Otwock, ul. Poniatowskiego 10
Tel.: 22 779-29-52
Faks: 22 779-40-69
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Strona internetowa: www.opotwock.pl
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 779-29-52. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.