baner-unia
 
Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego wraz z kompletem dokumentów (oryginałem wpłaty i oświadczeniem), należy składać do Oświaty Powiatowej do dnia 30 października . Wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję do końca listopada 2012r.
Wzór wniosku i oświadczenia do pobrania ze strony Oświaty w zakładce "Dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli".
Trwa nabór do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu Otwockiego – wyrównujemy szanse" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Grupy uprawnione do ubiegania się o udział w projekcie to:
1) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu opieki społecznej,
2) gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe, upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych,
3) dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej,
4) osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
5) rodziny zastępcze
6) jednostki podległe beneficjentowi – szkoły, publiczne placówki opiekuńczo – wychowawcze – w ramach działań koordynacyjnych prowadzonych przez beneficjenta.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie składają wypełnione dokumenty rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami, w terminie do dnia 29 czerwca 2012 roku do godz. 15.00.

Czytaj więcej...

Na rok szkolny 2012/2013 Samorząd Województwa Mazowieckiego przygotował V edycję projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych. Celem powyższego projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru województwa mazowieckiego, dla których trudna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Czytaj więcej...

W 2012 roku Zarząd Województwa Mazowieckiego po raz kolejny organizuje nabór na bezpłatne miejsca na studiach stacjonarnych I stopnia w Polsko - Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie, kierunek Informatyka lub Zarządzanie Informacją. Oferta jest skierowana do absolwentów szkół ponadgimnazjalnych zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria:

  1. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną i zamieszkują na terenie Województwa Mazowieckiego w miejscowości do 40 tysięcy mieszkańców;
  2. aktualnie nie są studentami Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie;
  3. uzyskali średnią ocen za ostatni rok nauki:
  4. nie niższą niż 4,3 lub nie niższą niż 4,0 w przypadku laureatów olimpiad lub konkursów informatycznych ogólnokrajowych oraz
  5. nie niższą niż 4,5 z przedmiotów: informatyka/technologia informacyjna i matematyka;
  6. pochodzą z rodzin, w których dochód brutto na osobę nie przekracza 120% miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Czytaj więcej...

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. Michała Elwiro Andriollego w Otwocku, ul. Poniatowskiego 10.

  Ogłoszenie    12/04/2012, 10:04

Zarząd Powiatu w Otwocku ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Otwocku, ul. Filipowicza 9.

  Ogłoszenie